ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/10/Recruitment-66-0005.pdf