ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร (ด้านข้าว) 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1.มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67

2.ปรับเปลี่ยนชื่อข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เป็น “ข้าวเปลือกหอมมะลิ”

3.ขอขยายเวลาโครงการข้าว ตามนโยบายของรัฐบาล

4.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)

(1) คณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต
(2) คณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการตลาด
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
(4) คณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ระดับจังหวัด

5.การขอขยายระยะเวลาการส่งมอบข้าวภายใต้สัญญาซื้อขาย

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ