สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และผ่านการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

  1. รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
  2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2566)

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนปฏิบัติการต่อเนื่องภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และพิจารณารายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดไม่ขอรับตำแหน่ง และกรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้อ 26 ระเบียบฯ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ) และการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครรับเลือกของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้อ 28 (8) ระเบียบฯ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยประธานในที่ประชุมได้ขอให้สรุปข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค ข้อโต้แย้งต่างๆ บันทึกไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป และได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้การเลือกตั้งฯครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในส่วนของการปฏิบัติการต่อเนื่องภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรนั้นขอให้ดำเนินต่อไปให้สำเร็จไปด้วยดี

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ