สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

การประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทยจังหวัด, การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ, แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก, รายงานผลการสำรวจความต้องการใช้รถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570), ขอความเห็นชอบปรับแผนการการดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา, การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการเงินชมรมสวัสดิการสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการขอให้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในครั้งต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ