สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

          สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความคืบหน้าเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่ คทช. ขาดโอกาสเข้าถึงนโยบายภาครัฐด้านการเกษตร , ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการส่งออกผลไม้ของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี , ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการเลี้ยงจระเข้อย่างยั่งยืน , ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา , ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการผลผลิต(ราคาปลาสลิดตกต่ำ) กรณีพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร , ผลการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม , เรื่องการผลักดันการใช้โอเลโอเคมีและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน , แนวทางการยกระดับองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ให้มีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ในการช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ , ข้อหารือกรณีเกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน , ข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม , เรื่องปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพืชไร่ , เรื่องสูตรโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันสภาเกษตรกรแห่งชาติ , เรื่องการใช้มาตรฐานการควบคุมสินค้าปาล์มน้ำมันร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอขอให้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ :  ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ