สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

          สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปุ๋ยเคมีราคาแพง , การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นๆ , การจัดงานผลไม้   เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ. ….  , ความเห็นชอบในการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม  และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพง

………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี