สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี​งบประมาณ​ 2565 ครั้งที่ 1​ ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด​ โดยนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

               ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวาระการประชุม​ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่​ ร่างพระราชบัญญัติชาวสวนผลไม้​  , การแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ตามประกาศสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน​ ​,  ผลการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565​ , การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565​  เรื่อง​เพื่อ​พิจารณา​ ได้แก่​ ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ , ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. …  ,  ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …  ,  ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ….  ,  การแก้ไขข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 , ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี / ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง