สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานครและผ่านการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

1) การขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2) สรุปผลการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ

3) รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

4) รายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

5) การขอความร่วมมือประสานการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6) การขอความอนุเคราะห์การยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และแผนปฏิบัติการการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

โดยประธานฯได้ขอให้วางแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม โปร่งใส เที่ยงธรรม และที่ประชุมขอความอนุเคราะห์จากกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และทันเวลาที่กำหนด

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย  มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ