สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และนายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมเตรียมการจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ร่วมกับตัวแทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          การประชุมดังกล่าวมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ความเป็นมาก่อนการเลือกตั้ง , ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 , ผังกระบวนการการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ก่อนได้รับงบประมาณ , เมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและอำเภอ โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 17,063,139 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 14,219.283 หน่วย แยกเป็น ภาคกลาง เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  2,166,813 คน  หน่วยเลือกตั้ง 1,805.678 หน่วย ภาคเหนือ เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  3,623,050 คน  หน่วยเลือกตั้ง 3,019.208 หน่วย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  8,960,153 คน  หน่วยเลือกตั้ง 7,466.794 หน่วย  และ ภาคใต้ เกษตรกรมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  2,313,123 คน หน่วยเลือกตั้ง 1,927.603 หน่วย

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ