สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 120 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสานมายังประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ช่วยติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ในเหตุการณ์ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตกค้าง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 161 ตู้ จากการตรวจสอบซากสัตว์ที่ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศและไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน และไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตวแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานประสานติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมด้านปศุสัตว์ โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายวิษณุ หาญนัทธี รองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวันชัย บุญนาค และนายนิวัตร วินัยวัฒนวงศ์ ผู้แทนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ มีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย นักวิชาการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้เลี้ยงโค เป็นคณะทำงาน และนางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นคณะทำงานและเลขานุการฯ

ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมประมง กรมการค้าภายใน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกร เนื้อกล่องจากต่างประเทศ และการนำเข้าโคเนื้อจากประเทศเมียนมาร์ ที่ส่งผลให้ราคาซื้อขายในประเทศตกต่ำ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศอย่างรุนแรง ในการประชุมดังกล่าวเป็นการรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

โดยในชั้นนี้ได้รับข้อมูลจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำ และปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ มีผู้บริโภคน้อยลงเพราะขาดความเชื่อมั่นในสินค้า และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือ เนื้อสุกรเถื่อนเหล่านี้ไม่มีการตรวจเชื้อใด ๆ จึงเป็นไปได้ที่จะมีสารเร่งเนื้อแดงปลอมปน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชนผู้บริโภค สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นผู้แทนเกษตรกร จึงมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งทำลายซากสุกรแช่แข็งจำนวน 161 ตู้ ที่ยังอยู่ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ ยังต้องการให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าซากสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมายจากท่าเรือต่าง ๆ และตะเข็บชายแดน และข้อเสนออื่น ๆ เช่น ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นทั่วประเทศ การพิจารณาชะลอ หรือยกเลิกการนำเข้าเครื่องในสุกรเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน เร่งแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้ง 3 ประการ ประกอบด้วย การแก้ไขราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ และราคากากถั่วเหลืองเม็ดนำเข้าที่มีราคาสูงเกินจริง การยกเลิกอากรขาเข้ากากถั่วเหลืองจาก 2% เป็น 0% เพื่อความเสมอภาค

สำหรับกระบวนการตรวจสอบตู้คอนเทเนอร์ดังกล่าวนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อร่วมกันตรวจสอบ พร้อมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกร และผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้บริโภค และเพื่อสร้างความมั่นใจในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แสดงความห่วงใยถึงเกษตรกรที่ได้ผลกระทบในครั้งนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา