สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีการจัดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีการจัดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ ปีงบประมาณ 2566 – 2567

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการร่วม นายสุวิทย์ ศิริโท  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล ศูนย์ประเมินผล และนายกิจษารธ อ้นเงินทยากร ผู้อำนวยการส่วนงานบริการข้อมูลศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนของรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานกรรมการร่วมพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมจากทั้ง 2 หน่วยงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิดอมรสมานกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอข้อมูลเชิง Big Data ข้อมูลเชิงวิจัย และการพัฒนาระบบข้อมูล Database รวมทั้งเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับเกษตรกร

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ