สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อชี้แจงโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยในปี 2561 โครงการจะมีความเชื่อมโยงกันคือ โครงการ 1ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ที่มุ่งพัฒนาด้านการผลิต โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร SME เพื่อให้เกษตรกรมีเงินลงทุน และความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งเรื่องการตลาด โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้แทน วว. ชี้แจงรายละเอียด “โครงการ 1ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร” เพื่อ รวบรวม ค้นหา ภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน 18 กลุ่มจังหวัด จากเกษตรกร 10,000 ราย , องค์กรเกษตรกร 300 องค์กร พื้นที่ 878 ตำบล ใน 76 จังหวัด ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การเพิ่มผลผลิต/การเพิ่มคุณภาพ/ การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว/เครื่องมือทางการเกษตร/การแปรรูปผลผลิต และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ แล้วคัดเลือกให้เหลือนวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตลง 20% เพิ่มผลผลิตมากขึ้น 20% เก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้น 10% โดยจะมีการต่อยอดเพื่อถ่ายทอด 200 นวัตกรรม โครงการเริ่มเดือนมีนาคม – กันยายน 2561 หลังจากนั้นได้มีการชี้แจงโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ที่ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาเกษตรกรจากโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร มาดำเนินการอย่างเชื่อมโยงกัน รวมทั้งคัดเลือกรายบุคคลและกลุ่มอื่นที่มีความพร้อม มาพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีธนาคาร SME สนับสนุนด้านเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้ามาช่วยเรื่องการตลาดตามผลผลิตของแต่ละพื้นที่

—————————————————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี / วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์