สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมร่วมคณะทำงานประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมร่วมคณะทำงานประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบนำเข้าเนื้อกล่องและเนื้อหมูแช่แข็งจากต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting) นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณารับฟังปัญหา และข้อเท็จจริงการนำเข้าเนื้อสุกร โค กระบือเถื่อนแช่แข็งจากต่างประเทศ และโคลักลอบจากประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งการพิจารณากำหนดแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานฯ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา