การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับฟังความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิเช่น
1. ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตพื้นที่ทหาร และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคและการช่วยเหลือจากภาครัฐในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ รวมถึงปัญหาจากการสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.ตกหล่น
2. ความคืบหน้าการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรรม จากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629)
3. การจัดทำข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ. ….
4. การแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น ฟางข้าว ซึ่งเป็นปัญหา ทำให้เกิดทำให้เกิด pm 2.5 โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ มุ่งเน้นในการเร่งแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกร ด้วยความหวังว่าสภาเกษตรกรฯ จะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรอย่างแท้จริง

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง , อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ