ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 2

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วันที่ 2
ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

ในวันนี้ก่อนการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนและยกระดับเกษตรด้วยดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร” โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และนายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หลังจากนั้นเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาต่อจากวานนี้ ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิจารณา ได้แก่ ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ