ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 2

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ร่วมดำเนินการประชุม

สภาเกษตรกรแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้ ซึ่งปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่สมาชิกของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับและจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา ได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ เช่น
– การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาสัตว์ที่มาทำลายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
– การจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
– การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
– การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้คณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ