การประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น. การประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการ