การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการบรูณาการ่วมกัน

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการบรูณาการ่วมกัน ระหว่างผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน