สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นสายสืบผักสด

 

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรเข้าอบรมเพื่อเป็นสายสืบผักสดร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจะลงสุ่มตรวจแปลงเกษตรกรและตลาดในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี