สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันแกนหลัก ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่เข้าไปให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรและช่วยเหลือให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร รวมทั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ได้มีโอกาสพัฒนาและเข้าถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะศึกษาในภาคเกษตรองค์รวมและหยิบยกข้อมูลการเกษตรที่น่าสนใจ ส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำการศึกษาวิจัยถึงเส้นทางความเป็นไปได้ในการสร้างอาชีพที่มีประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร และนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงในด้านอาชีพซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับเกษตรกรไทยได้ นอกจากการร่วมมือกันในการศึกษาวิจัยแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมให้โอกาสทางการศึกษากับบุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร ภายใต้ “โครงการทายาทเกษตรกร” โดยจะส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองให้สามารถเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ที่สามารถทำการเกษตรแบบอินทรีย์ มีรายได้สูง ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่า สู่การสร้างความเจริญทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

           …………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : กนกพร อาทรเมทนี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ