สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนกลาง/ภูมิภาค 77 จังหวัด  ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

          ในการประชุมมี เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 57/2564 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  , ความคืบหน้าการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด  , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ,  การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 , การแปรญัติติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  , การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย , การจัดทำแผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต เป็นต้น

          โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดการเกษตรบนความหลากหลายเพราะเป็นทางรอดของเกษตรกรไทย  ให้ชุมชนมีการค้นหาภูมิปัญญาหรือพืชท้องถิ่นเพื่อดึงขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่  การขับเคลื่อนแผนให้เน้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง