การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ภาคใต้ วันที่ 2

วันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นวันที่ 2 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรจากสำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และวิทยากรจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งได้ซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สงสัย โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสรรเสริญ คำทอง ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง
นายบุญเลิศ ภาคสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง และนางสาวสุชาดา คำวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมตอบคำถามและร่วมถกประเด็น หรือกรณีศึกษาต่างๆที่ไม่เคยพบมาก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างในการอบรมครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งฯ มีความถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี , อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ