อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ภาคใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สสนก. เข้าติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด และอบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง ปัตตานี ยะลาและชุมพร ผู้แทนจากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ผู้แทนเครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานี และผู้แทนจากเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย