อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สสนก. เข้าติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด และอบรมการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย