เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนภารกิจเลือกตั้ง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ภาคใต้

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเลือกตั้งฯ ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ/ประจำเขต หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

การอบรมในวันที่ 4 มกราคม 2566 ในวันแรกของการอบรมนี้เป็นการบรรยายหัวข้อ “ความเป็นมาและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และองค์ประกอบการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดยนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการบรรยายหัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถาม เพื่อทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น ถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรมต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี , อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ