ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับฟังความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่สภาแต่งตั้ง และได้นำปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิจารณา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่
1.ด้านการส่งเสริม การพัฒนา การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และแก้ปัญหาดิน และที่ดินให้แก่เกษตรกร
2.ด้านการสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิต การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร
3.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบชลประทาน

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน และรวบรวมปัญหา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป เพราะปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ