สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกองกิจการสภาและวิชาการ กองยุทธศาสตร์ และกองสื่อสารและสารสนเทศ ทั้งภารกิจงานในอำนาจหน้าที่ในแต่ละกอง และภารกิจการขับเคลื่อนการเลือกตั้งฯ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ / การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และชุดข้อมูลที่จะจัดเก็บในวันเลือกตั้งฯ วันที่ 19 มีนาคมนี้ และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ ภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ความคืบหน้าด้านระบบคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) และการจัดทำแผนงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570

 

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ