สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้ากระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 สกช.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประสาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และสำนักเครือข่ายการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ในช่วงเช้า(10.00-12.00 น. ประชุมในส่วนของคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ ภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบานในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งฯ และมีนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯเป็นประธานในที่ประชุมฯ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

ที่ประชุมรับทราบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และเห็นชอบแนวทางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เดินหน้ากระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในช่วงบ่าย(13.00-16.30 น.) นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้กล่าวเปิดและมอบแนวทางการทำงาน และให้กำลังใจคณะทำงาน มีผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.) บุคลากรกองสื่อสารและสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯ 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายอาวุโส (Thai PBS) สำนักเครือข่ายการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมฯ มีนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวเปิดเวทีระดมความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายของการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้ง นายศดิศ พัลลภรักษา หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาและที่จะทำต่อ นางสาววลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายอาวุโส (Thai PBS) นำเสนอและอภิปรายหัวข้อ Update Social Media Trend สื่อสังคมออนไลน์ ปี 2023,ทำความรู้จักเครื่องมือการออกแบบ Canva Creative Online Platform, การเตรียมพร้อมรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งฯ 19 มีนาคม 2566 โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นำสู่การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน เดินหน้ากระตุ้นให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางต่างๆ

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา