สกช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 สกช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรจากภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 385 คน โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ”

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “ข้อบัญญัติสำคัญที่กฏหมาย ระเบียบ กำหนดให้ต้องดำเนินการ” โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม นายจักรวรรดิ สุคนธามาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ต่อด้วยการสาธิต “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ”

ช่วงบ่าย แนวทางการรับบัตรเลือกตั้ง โดย นายสรรเสริญ คำทอง ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง นายธีรพล ลิ้มศิริ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการการเลือกตั้ง นายบุญเลิศ ภาคสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และยังได้มีการฝึกปฏิบัติการ “จำลองสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ” โดยได้มีการแบ่งกลุ่มตามภูมิภาค เป็น 4 กลุ่ม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

และในช่วงค่ำ ได้มีการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางสาวบุษกร กิจโป้ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการ “จำลองสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ” และการเสวนาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ/พร้อมการตอบข้อซักถาม โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแงชาติ และนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และในช่วงท้ายเป็นการสรุปผลโครงการฯ และปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ