ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมเวทีเสวนา เรื่อง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย : โอกาสและทางเลือก”

          เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย : โอกาสและทางเลือก” จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ที่ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วม กว่า 60 คน ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย” จากการถอดบทเรียนต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทย ข้อจำกัด ปัญหา และความท้าทายในอนาคต แนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในด้านการวิจัยในอนาคตด้วย

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอนเนตชนิดน้ำแก่เกษตรกร เพื่อลดผลกระทบโรคใบร่วงในยางพารา

          เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรับมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอนเนตชนิดน้ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคใบร่วงในสวนยางพาราจากเชื้อราชนิดใหม่โดยบริษัทเนเจอร์เวนเจอร์ จำกัด สนับสนุนในปริมาณ 2,000 ลิตร เกษตรกรรับมอบจำนวน 40 ราย ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ท่าฉาง อ.ไชยา และ อ.พนม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีการสาธิตวิธีใช้เพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและสามารถนำไปฉีดพ่นในสวนยางเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบยางร่วงชนิดใหม่ในยางพาราอีกทั้งยังช่วยให้ต้นยางมีความเจริญเติบโตและแข็งแรง ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา จึงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดใหม่นี้จะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำยางลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว และยังมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ จึงประสานงานกับมูลนิธิอุษรินทร์ ซึ่งมีสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำใช้ได้ผลในโรคใบด่างของมันสำปะหลัง และได้ทดลองใช้ในสวนยางพารามีผลให้ปริมาณน้ำยางและเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง(DRC) เพิ่มขึ้น

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการนำร่องวิสาหกิจชุมชนและเกษตรไทยเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกัญชาและพืชสมุนไพรจังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงานโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการนำร่องวิสาหกิจชุมชนและเกษตรไทยเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกัญชาและพืชสมุนไพรจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  ทั้งนี้ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาพืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ จากการนำร่องของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางและกลไกในการขับเคลื่อนการเรียนรู้และส่งเสริมเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกพืชกัญชา รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในฐานะผู้ปลูก ,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ กระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบและกระบวนการเพาะปลูก การแปรรูป เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ของพืชกัญชา ให้เป็นสินค้าเกษตรและเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตามกรอบของกฎหมาย

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน