ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

คณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย สภาเกษตรกรฯจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงาน 31 คน เข้าร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือถึงการสร้างความมั่นคงให้อาชีพชาวนาไทยแบบยั่งยืนไม่เป็นภาระภาครัฐด้วยการร่างนโยบายระยะยาวด้านข้าวและชาวนา รวมความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคคล องค์กรที่ทำงานด้านชาวนา พร้อมด้วยวาระ เรื่องเพื่อทราบ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนสมาคมฯ การเข้าร่วมประชุมกำหนดราคาข้าว เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ พิจารณาการบริหารงานของสมาคมฯ การสรรหาองค์กร บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นผู้สนับสนุนพร้อมช่วยเหลือชาวนาไทย เป็นต้น

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”

          เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา เข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด” ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยเกษตรกรผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา 5 กลุ่ม เข้าร่วม ซึ่งนอกจากในงานมีการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีบรรยายหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชง” การเสวนา “สายพันธุ์ การปลูก และคุณภาพกัญชาไทย” รวมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การจัดแสดงนิทรรศการสายพันธุ์ การปลูกและคุณภาพกัญชาไทย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาอีกด้วย

สภาเกษตรกรฯร่วมกับ ม.แม่โจ้ รับสมัครนักเรียน “โครงการลูกหลานเกษตรกรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2564

          สภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ใน “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยระบบTCAS รอบที่ 2 (Quota) โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 28 มิ.ย.2564 เป็นบุตรหลานของเกษตรกรหรือผู้แทนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ หรือเป็นเกษตรกรที่ผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 และจัดส่งใบสมัครภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2937 หรือ 09 9384 6627

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน