สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการรับสมัครการเลือกตั้งและสรุปปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งฯ

เมื่อวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการรับสมัครการเลือกตั้งและสรุปปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมกล่าวมอบนโยบายและกำหนดแนวทางเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (ผู้แทนกลุ่มจังหวัด) ข้าราชการจากสำนักบริหารปกครองท้องที่ และสำนักการบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 90 คน

สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมการเสวนากลุ่ม “จัดทำแผนปฏิบัติการรับสมัครการเลือกตั้ง และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง นายสรรเสริญ คำทอง ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง นายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และนางสาวสุชาดา คำวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการช่วงก่อนและหลังการรับสมัครการเลือกตั้ง และสรุปปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร/การนำเสนอ/และการสรุปแผนปฏิบัติการ โดยนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นอกจากนั้น ยังได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนางอารยารัตน์ ชาญชัยณรงค์ และนางสาวสุปรีดี ไทยบุญเรือง ผู้แทนจากบริษัท ซี. เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด ผู้รับจ้างงานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และในวันสุดท้ายของการสัมมนาได้รับเกียรติจากนายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการสัมมนาฯ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ