ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2567
โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่
1. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2. นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3. นายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค
4. นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค
ผู้อำนวยการทุกกอง หัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
1. การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1.1 การขับเคลื่อนงานตามมติของที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2567
1.2 แผนการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567
2. แผนการปฏิบัติงานของกอง/กลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2567

__________________________________

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ