ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค

ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และผู้แทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกกอง และทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองสื่อสารและสารสนเทศ กองกิจการสภาและวิชาการ กองยุทธศาสตร์ และกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยแนะให้นำความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์มาทำงานร่วมกัน ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน และให้มีความคิดเห็นไปในมุมมองเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อพี่น้องเกษตรกร และแนะแนวทางให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นที่รู้จักมากขึ้น

__________________________________________________________________

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ