สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบนโยบาย No Gift Policy

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้แก่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 584 คน

เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ให้แก่พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการไม่แสวงหาและปฏิเสธการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) พร้อมกันทั่วประเทศ

———————————————–

ข่าว : จุฑามาศ ปิ่นฟ้า, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ, ศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ