สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการสัมมนาขับเคลื่อนความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร สำหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อการ “แนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” หลังจากนั้นผู้บริหาร ธกส. กรุงไทย  ออมสิน และ SME bank  เสวนาหัวข้อการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร ตอนท้ายของการสัมมนานายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนจากล่างสู่บนให้เกิดผลต่อเกษตรกร