ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
1 70 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 18, 2023
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 85 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2023
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 32 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1 21 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 32 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 57 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023