ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
1 110 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 18, 2023
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 118 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2023
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 38 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 53 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 47 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1 32 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 45 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 93 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023

    jQuery(function($){
    $('#category-form').insertBefore('.dataTables_filter');
    });