ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
1 96 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 18, 2023
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 108 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2023
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 46 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 39 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 80 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023