ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 3 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 19, 2024
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 2 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 10, 2024
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการชุมชน การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าว เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 0 download
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 10, 2024
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 2
1 19 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ June 26, 2024
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2567
1 22 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ May 15, 2024
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (สำหรับกรณีเป็นหมู่คณะ)
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม April 26, 2024
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช้าบ้าน ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน พ.ศ. 2565
1 56 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 24, 2024
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2567
1 18 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 24, 2024
การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 43 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2024
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 70 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2024
คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 47 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2024
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ฉบับที่ 2
1 27 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 10, 2024
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
1 15 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 5, 2024
การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 14 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 5, 2024
รายงานความคืบหน้ารอบ 6 เดือน การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 – 2570 ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 5, 2024
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านการแจ้งเสนอปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ผ่านระบบ E-service
1 13 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 5, 2024
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 18 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 19 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตของการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 13 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 8 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 12 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 15 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
ข้อมูลสถิติการให้บริการการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 15 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับขึ้นราคากลางนมโรงเรียน
1 5 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเสริมสร้างความข้มแข็งของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง
1 4 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 4, 2024
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
1 41 downloads
คู่มือทั่วไป, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 2567
1 34 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
คู่มือการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2567
1 25 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 14 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
คู่มือจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2566-2570
1 22 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกร เพื่อจัดทำเป็น ข้อเสนอเชิงนโยบายของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 27 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 4, 2024
ขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ ธ.ก.ส.ช่วยได้จริงหรือ? โดย นายผลึก อาจหาญ
1 21 downloads
Knowledge Management, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 1, 2024
โครงการคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ โดย นายพัลลภ อินทะนิล
1 21 downloads
Knowledge Management, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 1, 2024
ภัยคุกคามต่อระบบเกษตรกรรม จากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โดย ศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
1 31 downloads
Knowledge Management, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป March 19, 2024
ประกาศประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานในคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 75 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ February 13, 2024
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 274 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ January 29, 2024
ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 486 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 29, 2024
เอกสารอบรมการเขียนหนังสือราชการ
1 114 downloads
Knowledge Management, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 29, 2024
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 29 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 5, 2024
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 61 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ January 5, 2024
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 269/2566 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 78 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร January 3, 2024
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 268/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุและเจ้าหน้าที่
1 83 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร January 3, 2024
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 267/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1 58 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร January 3, 2024
แบบฟอร์มการยกเลิกสัญญาจ้างเหมา
1 144 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป, แบบฟอร์ม December 26, 2023
โครงสร้างองค์กรฉบับภาษาอังกฤษ
1 85 downloads
คู่มือทั่วไป, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป December 13, 2023
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
1 175 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ November 3, 2023
สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี
1 62 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 31, 2023
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 59 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 12, 2023
กรอบคุณธรรม กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 45 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 12, 2023
บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1 92 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 30, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
1 247 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง August 23, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 5 (1) (2) และ (3)
1 458 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง August 4, 2023
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านพนักงาน พ.ศ. 2565
1 348 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ July 25, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 5 (3)
1 219 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง July 25, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1 140 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง July 18, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
1 208 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง July 12, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การวินิจฉัยบัตรเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565
1 71 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง July 6, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง สัดส่วนตัวแทนองค์กรเกษตรกรพึงมีแต่ละด้าน และบัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร
1 118 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง July 3, 2023
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
1 52 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 21, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังทวัดและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
1 358 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง June 21, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 338 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง June 8, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1 407 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง June 8, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 (1) และ (2)
1 875 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง May 26, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 175 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง May 15, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 49 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง May 10, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดเชียงใหม่
1 51 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง April 28, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดลำปาง
1 45 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง April 28, 2023
ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่ผู้ถามบ่อยในการเลือกตั้ง
1 105 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป April 26, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดกระบี่
1 60 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง April 24, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดพะเยา
1 55 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง April 24, 2023
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ.2565
1 37 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 21, 2023
ขั้นตอนการยืม พัสดุ-ครุภัณฑ์
1 105 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 18, 2023
คำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
1 125 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 18, 2023
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ สกช.
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 12, 2023
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ สกช.
1 19 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 12, 2023
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปี 2566
1 27 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 12, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1 222 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง April 11, 2023
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
1 27 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 10, 2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1 31 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 10, 2023
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 129 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 10, 2023
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 45 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 66 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 7, 2023
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 60 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 58 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1 46 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 65 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 109 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ทรัพยากรบุคคลและจริยธรรม April 7, 2023
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 84 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 7, 2023
คู่มือการใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันกลุ่มและการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
1 29 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 7, 2023
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 117 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 7, 2023
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
1 255 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร March 16, 2023
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 51 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร March 10, 2023
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 39 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร March 10, 2023
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 44 downloads
ความเสี่ยง, ดาวน์โหลดเอกสาร March 10, 2023
แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 133 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม March 3, 2023
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ พร้อมคำอธิบายสาระสำคัญและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 55 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ March 2, 2023
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
1 52 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 21, 2023
คู่มือการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2566
1 265 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 17, 2023
คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป 2566
1 195 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 17, 2023
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 14, 2023
ประเด็นคำถาม-คำตอบ แบ่งหัวข้อ (รวมทั้ง 4 รุ่น)
1 282 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป February 3, 2023
คู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 640 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 386 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1 421 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1 258 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือการตรวจสอบเงินยืม-กลุ่มกำกับฯ
1 154 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 2, 2023
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับ
1 154 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 2, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละจังหวัด และจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละอำเภอ (เพิ่มเติม)
1 463 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง February 1, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
1 856 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง January 31, 2023
ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงิน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 312 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป January 30, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
1 350 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง January 24, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2566
1 367 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ January 19, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 590 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ January 19, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละจังหวัด และจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีในแต่ละอำเภอ
1 653 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง January 11, 2023
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
1 286 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป January 11, 2023
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ข้อตกลงร่วม แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 362 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง December 22, 2022
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
1 1795 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง December 13, 2022
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 124 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 24, 2022
ใบสมัครและหนังสือรับรองสิทธิ์ โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
1 226 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 18, 2022
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 723 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง October 12, 2022
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
1 354 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง October 10, 2022
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภากษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
1 343 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ, เลือกตั้ง October 10, 2022
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
1 471 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ September 6, 2022
บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าว กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 83 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 29, 2022
คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล
1 82 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร May 25, 2022
ข้อเสนอ64 ผลงาน 15 คณะปี 64
1 68 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป May 25, 2022
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 128/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
1 80 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร May 24, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเจ้าสมพงค์ ณ เชียงใหม่ กับ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 35 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 28, 2022
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 63 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 28, 2022
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565
1 747 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ, เลือกตั้ง March 25, 2022
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565
1 616 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ, เลือกตั้ง March 25, 2022
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565
1 1707 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ, เลือกตั้ง March 25, 2022
สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 77 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป March 18, 2022
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 343 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ February 23, 2022
บันทึกความร่วมมือ(MOU) ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd บริษัท ไอริช เนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ส้มทอง จำกัด
1 58 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 3, 2022
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับเงินบำเหน็จ
1 199 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ February 2, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 47 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 24, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorendom of Understanding (MOU) การส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังผลิตมันเส้นสะอาด(เตำ)อบแห้ง ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กลุ่มบริษัท สิงห์ยิ้ม (SYG.) บริษัทเอิร์ธ มาเทอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 141 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 20, 2022
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
1 296 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม December 8, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
1 44 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 2, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสกลนคร “กัญชาเพื่อการท่องเที่ยวสกลนคร” (ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559) ระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1 35 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 3, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการชุมชน โครงการ การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าวและวัสดุก่อสร้างมวลเบา เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 30 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ October 5, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) เรื่อง การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน ระหว่าง กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
1 38 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 24, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 42 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 14, 2021
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 36 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ July 9, 2021
โครงการ การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564)
1 19 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป May 20, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
1 49 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ May 11, 2021
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6)
1 9 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป May 11, 2021
คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร
1 94 downloads
คู่มือทั่วไป, ดาวน์โหลดเอกสาร March 18, 2021
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเป็นเงินกู้ ครั้งที่ 6/2564
1 29 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป March 11, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 25, 2021
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 24, 2021
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 88 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ February 11, 2021
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1 35 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ January 27, 2021
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง
1 22 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 27, 2021
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 161 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ December 25, 2020
บันทึกความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่าง กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สำนักงานสภาเกษตกรแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคใต้ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
1 39 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 24, 2020
ระเบียบสภาเกษตรแห่งชาติ ว่าด้วยเงินและทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
1 132 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ December 16, 2020
ประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
1 222 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ November 17, 2020
แบบมอบหมายงานและแบบประเมิน ปี 2563
1 193 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม September 25, 2020
ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และผลกระทบต่อภาคการเกษตร จากการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป July 16, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1 90 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 26, 2020
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 42 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป June 18, 2020
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ปรับปรุงใหม่)
1 68 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ June 15, 2020
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 89/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 45 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร June 10, 2020
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 86/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 35 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร June 10, 2020
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 111/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุและเจ้าหน้าที่
1 139 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร June 4, 2020
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 110/2563 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1 151 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร June 4, 2020
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2563
1 29 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร May 6, 2020
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน Work From Home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 39 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 28, 2020
คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563
1 57 downloads
คู่มือทั่วไป, ดาวน์โหลดเอกสาร March 6, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1 47 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 17, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ ACTED ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
1 21 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 5, 2020
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2562
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 3, 2020
บันทึกความร่วมมือในการร่วมมือนด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิคของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
1 46 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 23, 2019
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 119 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ December 6, 2019
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 79 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ December 6, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยพะเยา
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 21, 2019
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบสอง
1 27 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 20, 2019
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบแรก
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 6, 2019
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562
1 15 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 6, 2019
แบบมอบหมายงานและแบบประเมิน ปี 2562
1 66 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม October 15, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยสูงสุด
1 31 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 17, 2019
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
1 28 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป August 20, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 36 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 14, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 36 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 19, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับภาคการเกษตร ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 58 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 21, 2019
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1 51 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป June 13, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการแพทย์แผลไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1 41 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 4, 2019
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
1 83 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ May 13, 2019
แบบสำรวจความสนใจ การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
1 250 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม March 22, 2019
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยรังสิต
1 95 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 4, 2019
องค์การคลังสินค้า การจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1-2561
1 11 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป December 24, 2018
แนวทางป้องกันการระบาดเชื่้อไวรัสใบด่างในมันสัมปะหลัง
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป December 19, 2018
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 59 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ December 14, 2018
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 62 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ December 14, 2018
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 36 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 22, 2018
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 72 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ November 11, 2018
แบบประเมินพนักงาน ปี 2561
1 70 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม October 5, 2018
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าและการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
1 36 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 20, 2018
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2-2561
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม June 29, 2018
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
1 47 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 19, 2018
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
1 185 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม March 22, 2018
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
1 188 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม March 22, 2018
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แบบ กง 02
1 222 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม March 22, 2018
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
1 228 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม March 22, 2018
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1-2561 เรื่อง 1 ตำบล 1 นวัตกรรม
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม March 6, 2018
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1-2561 เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานโครงการรายกลุ่มจังหวัด
1 16 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม March 6, 2018
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1-2561 เรื่อง โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เสนอสภาเกษตรกร
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม March 6, 2018
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1-2561
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม March 6, 2018
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 59 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 21, 2018
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 21, 2018
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ”ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 48 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 13, 2018
บันทึกกรอบความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกองทุนการออมแห่งชาติ
1 44 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 28, 2017
ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 16)
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ December 22, 2017
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
1 111 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ November 8, 2017
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4-2560 เรื่อง แนวทางการปฏฺบัติงาน 2561
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม November 1, 2017
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4-2560 เรื่อง Overview ระบบแผนงานและระบบบัญชี สกจ.
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม November 1, 2017
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4-2560
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม November 1, 2017
สส. 3-01 แบบคำขอใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, แบบฟอร์ม October 24, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงยุติธรรม
1 40 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ October 17, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและทายาทเกษตรกร ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้)
1 39 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 18, 2017
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1 40 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ August 23, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน พ.ศ. 2557
1 188 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร July 20, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง สกช. วว. และ ธกส.
1 35 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 3, 2017
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 3-2560
1 13 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม May 31, 2017
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่าง สกช. และ ปปส.
1 31 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ May 24, 2017
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2-2560
1 11 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม April 28, 2017
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2558
1 63 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 24, 2017
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1 45 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 24, 2017
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
1 58 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 24, 2017
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1 42 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 24, 2017
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1 48 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, พระราชบัญญัติ April 24, 2017
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1 43 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, พระราชบัญญัติ April 24, 2017
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1 44 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, พระราชบัญญัติ April 24, 2017
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
1 63 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, พระราชบัญญัติ April 24, 2017
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
1 63 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, พระราชบัญญัติ April 24, 2017
คำสั่งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 33/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านกฎหมาย
1 46 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 24, 2017
คำสั่งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 104/2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านกฎหมาย
1 32 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 24, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 62 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 24, 2017
ระเบียบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555
1 161 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 24, 2017
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 41/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 74 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 24, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
1 233 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 11/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 93 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 1/2555 เรื่อง มอบหมายการพิจารณาสั่งอนุญาต ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และลาคลอดบุตร
1 124 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2558
1 74 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
1 66 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานสำหรับคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองแล้ว พ.ศ. 2557
1 104 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานกลุ่มปฏิบัติการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2556
1 51 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดให้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เป็นตำแหน่งควบที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ พ.ศ. 2557
1 37 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
1 29 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในแต่ละประเภทของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
1 121 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1 67 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน พ.ศ. 2558
1 43 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
1 72 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2557
1 377 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2557
1 45 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2556
1 38 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
1 55 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 21, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
1 313 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
1 158 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
1 127 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
1 140 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
1 129 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555
1 469 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ข้อกำหนดประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2556
1 132 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 30/2558 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการใช้โทรศัพท์พื้นฐานประจำสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อโทรทางไกลในประเทศ
1 35 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 49 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
คำสั่งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 51/2555 เรื่อง กำหนดเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการจัดหาพัสดุ
1 56 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
คำสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 5/2555 เรื่อง ให้พนักงานเป็นผู้บริหารจัดการเงินสดย่อย กับมีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่ายเงินของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 57 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดาวน์โหลดเอกสาร April 21, 2017
ประกาศประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556
1 96 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2556
1 100 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 21, 2017
ประกาศประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่เป็นจำนวนเลขทศนิยม พ.ศ. 2556
1 139 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง เพิ่มเติมและปรับปรุงแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
1 107 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบการขออนุมัติและรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555
1 97 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด หรือปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2555
1 161 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
1 68 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การยืมเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2555
1 213 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. 2555
1 212 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2555
1 351 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555
1 536 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
1 80 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขยายเวลาการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
1 36 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
1 64 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบัตรแสดงตนของผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล และผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ พ.ศ. 2558
1 57 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ฉบับที่ 2)
1 110 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
1 97 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
1 86 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
1 108 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2556
1 98 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพิจารณาและสอบสวนด้านจริยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
1 34 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ประกาศประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพิจารณาและสอบสวนด้านจริยธรรม พ.ศ. 2556
1 32 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2558
1 97 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2556
1 156 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน พ.ศ. 2556
1 166 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2556
1 206 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2559
1 80 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ระเบียบ April 20, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และกรรมการ พ.ศ. 2556
1 112 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 20, 2017
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555
1 341 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 20, 2017
ข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
1 200 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร April 20, 2017
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
1 588 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, พระราชบัญญัติ April 19, 2017
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง สกช. สสนก. และสมาคม อบจ.
1 32 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 23, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การส่งเสริมสินค้าเกษตร ระหว่าง เพชรล้านนาฟาร์มกับกลุ่มฮักน้ำจาง
1 16 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 8, 2017
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1 36 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ February 24, 2017
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1-2560
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม February 3, 2017
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานราก ที่ยั่งยืน ระหว่าง 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานราก (พอช.)
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 13, 2017
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกลไกประชารัฐ ระหว่าง สภช. กษ. และสภาหอการค้าไทย
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 21, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสององค์กร (SME) ระหว่าง สภช. และ ธกส.
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 2, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับการยางแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 18, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง สภช. และ ศอ.บต.
1 16 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 16, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเกษตรกรเข้มแข็ง เอสเอ็มอีไทยแข็งแกร่งเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ระหว่าง สภช. และสมาพันธ์ SME ไทย
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 30, 2016
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่าง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเครือข่าย
1 21 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 7, 2016
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2-2559
1 14 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม May 8, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สภช. และ สสนก.
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 18, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร ระหว่าง สกช. และ คณะนิติศาสตร์ มช.
1 20 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 25, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคคลากร” ระหว่าง สกช. และ ม.เกษตร
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 14, 2016
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1-2559
1 11 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม March 9, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่าง สภช. และ ม.ราชมงคลตะวันออก
1 19 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 8, 2015
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 6-2558
1 12 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม September 15, 2015
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 5-2558
1 13 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม August 19, 2015
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4-2558 เรื่อง คำสั่ง คสช. 66-2557
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม July 1, 2015
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4-2558
1 14 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, ประชุม Web Conference, เอกสารประกอบการประชุม July 1, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข ระหว่าง สกช. คกร.มน. สภาเครือข่ายสื่อและองค์กรแรงงาน
1 16 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 27, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุน“โครงการ Agri Coop Solar” ระหว่าง สภช. และ แอมป์ โซล่าร์ กรุ๊ป อิงค์
1 19 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 16, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่าง สกช. และกรมป่าไม้
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 23, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่าง สกช. จ.ยโสธร และ มกอช.
1 22 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 23, 2014
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสององค์กร ระหว่าง สกช. และ ธกส.
1 22 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 8, 2014
ความร่วมมือในการพัฒนาการประกอบการแปรรูปทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง สภช. และ ส.อ.ท.
1 27 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 3, 2014
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและแพร่ภาพ ระหว่าง สกช. และ ThaiPBS
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 21, 2013
บันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ระหว่าง สกช. และ กษ.
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 9, 2013
LOGO สภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 139 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 2, 2013
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
1 68 downloads
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ September 30, 2003