ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
ขั้นตอนการยืม พัสดุ-ครุภัณฑ์
1 79 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 18, 2023
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 68 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 7, 2023
คู่มือการใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันกลุ่มและการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
1 19 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 7, 2023
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 90 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร April 7, 2023
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
1 184 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร March 16, 2023
คู่มือการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2566
1 237 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 17, 2023
คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป 2566
1 170 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 17, 2023
คู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 609 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 367 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1 407 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1 240 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง February 3, 2023
คู่มือการตรวจสอบเงินยืม-กลุ่มกำกับฯ
1 139 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 2, 2023
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับ
1 133 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร February 2, 2023
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
1 682 downloads
คู่มือทั่วไป, คู่มือปฏิบัติงาน, ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง October 12, 2022