ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 31, 2023
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 43 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 12, 2023
กรอบคุณธรรม กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 12, 2023
ประเด็นคำถาม-คำตอบ ที่ผู้ถามบ่อยในการเลือกตั้ง
1 90 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป April 26, 2023
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ.2565
1 28 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 21, 2023
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ สกช.
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 12, 2023
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ สกช.
1 12 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 12, 2023
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปี 2566
1 19 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 12, 2023
ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 45 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป April 7, 2023
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
1 45 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 21, 2023
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 14, 2023
ประเด็นคำถาม-คำตอบ แบ่งหัวข้อ (รวมทั้ง 4 รุ่น)
1 270 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป February 3, 2023
ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงิน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 286 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป January 30, 2023
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
1 269 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เลือกตั้ง, เอกสารทั่วไป January 11, 2023
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 116 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 24, 2022
ใบสมัครและหนังสือรับรองสิทธิ์ โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
1 174 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป October 18, 2022
ข้อเสนอ64 ผลงาน 15 คณะปี 64
1 62 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป May 25, 2022
สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 72 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป March 18, 2022
โครงการ การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564)
1 14 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป May 20, 2021
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6)
1 4 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป May 11, 2021
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเป็นเงินกู้ ครั้งที่ 6/2564
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป March 11, 2021
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 29 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 24, 2021
ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และผลกระทบต่อภาคการเกษตร จากการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
1 31 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป July 16, 2020
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 36 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป June 18, 2020
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2562
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 3, 2020
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบสอง
1 21 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 20, 2019
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบแรก
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 6, 2019
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562
1 10 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป November 6, 2019
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
1 23 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป August 20, 2019
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1 46 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป June 13, 2019
องค์การคลังสินค้า การจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1-2561
1 6 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป December 24, 2018
แนวทางป้องกันการระบาดเชื่้อไวรัสใบด่างในมันสัมปะหลัง
1 12 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป December 19, 2018
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 54 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป December 14, 2018
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 54 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 21, 2018
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 32 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป February 21, 2018
LOGO สภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 112 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารทั่วไป January 2, 2013