ดาวน์โหลดเอกสาร

Title
บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1 71 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 30, 2023
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 21, 2023
บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าว กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 71 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 29, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเจ้าสมพงค์ ณ เชียงใหม่ กับ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 28, 2022
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 39 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 28, 2022
บันทึกความร่วมมือ(MOU) ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd บริษัท ไอริช เนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ส้มทอง จำกัด
1 42 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 3, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 24, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorendom of Understanding (MOU) การส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังผลิตมันเส้นสะอาด(เตำ)อบแห้ง ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กลุ่มบริษัท สิงห์ยิ้ม (SYG.) บริษัทเอิร์ธ มาเทอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 96 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 20, 2022
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
1 32 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 2, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสกลนคร “กัญชาเพื่อการท่องเที่ยวสกลนคร” (ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559) ระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 3, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการชุมชน โครงการ การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าวและวัสดุก่อสร้างมวลเบา เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 20 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ October 5, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) เรื่อง การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน ระหว่าง กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 24, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 33 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 14, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
1 36 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ May 11, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 25, 2021
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง
1 15 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 27, 2021
บันทึกความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่าง กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สำนักงานสภาเกษตกรแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคใต้ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
1 27 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 24, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1 80 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 26, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1 41 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 17, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ ACTED ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
1 15 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 5, 2020
บันทึกความร่วมมือในการร่วมมือนด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิคของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
1 39 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 23, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยพะเยา
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 21, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยสูงสุด
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 17, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 14, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 25 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 19, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับภาคการเกษตร ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 42 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 21, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการแพทย์แผลไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 4, 2019
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยรังสิต
1 87 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 4, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 28 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 22, 2018
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าและการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
1 31 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 20, 2018
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ”ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 39 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 13, 2018
บันทึกกรอบความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกองทุนการออมแห่งชาติ
1 38 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 28, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงยุติธรรม
1 34 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ October 17, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและทายาทเกษตรกร ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้)
1 31 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ September 18, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง สกช. วว. และ ธกส.
1 28 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 3, 2017
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่าง สกช. และ ปปส.
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ May 24, 2017
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง สกช. สสนก. และสมาคม อบจ.
1 22 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 23, 2017
บันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือ การส่งเสริมสินค้าเกษตร ระหว่าง เพชรล้านนาฟาร์มกับกลุ่มฮักน้ำจาง
1 10 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 8, 2017
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานราก ที่ยั่งยืน ระหว่าง 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานราก (พอช.)
1 27 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 13, 2017
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกลไกประชารัฐ ระหว่าง สภช. กษ. และสภาหอการค้าไทย
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 21, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสององค์กร (SME) ระหว่าง สภช. และ ธกส.
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 2, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับการยางแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ
1 13 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 18, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง สภช. และ ศอ.บต.
1 9 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ August 16, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเกษตรกรเข้มแข็ง เอสเอ็มอีไทยแข็งแกร่งเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ระหว่าง สภช. และสมาพันธ์ SME ไทย
1 16 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 30, 2016
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่าง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเครือข่าย
1 14 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ June 7, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สภช. และ สสนก.
1 24 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 18, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร ระหว่าง สกช. และ คณะนิติศาสตร์ มช.
1 12 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 25, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคคลากร” ระหว่าง สกช. และ ม.เกษตร
1 18 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 14, 2016
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่าง สภช. และ ม.ราชมงคลตะวันออก
1 11 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ December 8, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข ระหว่าง สกช. คกร.มน. สภาเครือข่ายสื่อและองค์กรแรงงาน
1 10 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 27, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุน“โครงการ Agri Coop Solar” ระหว่าง สภช. และ แอมป์ โซล่าร์ กรุ๊ป อิงค์
1 13 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ February 16, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่าง สกช. และกรมป่าไม้
1 26 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ January 23, 2015
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่าง สกช. จ.ยโสธร และ มกอช.
1 16 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 23, 2014
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสององค์กร ระหว่าง สกช. และ ธกส.
1 14 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ July 8, 2014
ความร่วมมือในการพัฒนาการประกอบการแปรรูปทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง สภช. และ ส.อ.ท.
1 22 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ March 3, 2014
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและแพร่ภาพ ระหว่าง สกช. และ ThaiPBS
1 17 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ November 21, 2013
บันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ระหว่าง สกช. และ กษ.
1 21 downloads
ดาวน์โหลดเอกสาร, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ April 9, 2013