เชิญชวนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (2)

เชิญชวนผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (2)

คลิปเสียงเชิญชวนผู้มีสิทธิ

ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้แทนเกษตรกร