เชิญชวนผู้มีสิทธิสมัครมาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

เชิญชวนผู้มีสิทธิสมัครมาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร

คลิปเสียงเชิญชวนผู้มีสิทธิสมัคร

มาสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้แทนเกษตรกร