ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คาร์บอนเครดิต : ความจริง ที่เกษตรกรต้องเข้าใจ”

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คาร์บอนเครดิต : ความจริง ที่เกษตรกรต้องเข้าใจ” ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความจริงคาร์บอนเครดิต” โดย นายพัลลภ อินทะนิล นักวิชาการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ ธกส.ช่วยได้จริงหรือ?” โดย นายผลึก อาจหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินรายการ โดย นายภูผา บัวบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

โครงการบรรยายพิเศษนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารกิจการพิเศษ และกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ ข้อควรระวัง รูปแบบ และกลไกต่างๆ ก่อนทำการซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตให้แก่เกษตรกร รวมถึงการเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกร ถูกล่อลวงจากขบวนการหลอกขายคาร์บอนเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประมาณ 300 คน

__________________________________

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ