ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผลการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/11/Recruitment-66-0008.pdf