สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

25 กันยายน 2566 สภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องอบรม 704 – 705 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอบรม 704 – 705 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 09.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมเกษตรกร ที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร ในการประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สืบเนื่องจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านประมง กรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้หอยแครง กุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวแวนนาไม ที่เกษตรกรเลี้ยง ได้รับความเสียหาย โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจำนวน 598 ราย […]

การประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ครั้งแรก) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 และมีมติเห็นชอบให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ลงนามในคำสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน สกช. และ สกจ. พร้อมเปิดการประชุมนำเสนอ(ร่าง)แผนแม่บทฯ และข้อเสนอเชิงนโยบาย

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 “การวิเคราะห์ประเมินผลการจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมจัดการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะทำงานอื่น และกิจกรรมการนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference (Zoom Meeting) เมื่อพิธีเปิดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด สามารถถอดความนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานได้พอสังเขป ดังนี้ ประเด็นด้านนโยบายการทำงานในฐานะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ     “ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง และติดกระดุมเม็ดที่สองเพื่อให้มีความแน่นหนามากขึ้น” ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง […]

สกช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กรณีอุทกภัยในเขตพื้นที่บางขุนเทียน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอคำแนะนำ เรื่อง แนวทางความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสุทิน อ่อนฟุ้ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้าม เป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมง กรณีอุทกภัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีมูลเหตุจากกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม และแขวงแสมดำ ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้หอยแครง กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ที่เกษตรกรเลี้ยงได้รับความเสียหาย โดยมีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 598 ราย พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พร้อมตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 16 ท่าน ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง จำนวนรวม 7 ท่าน

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 กำหนดให้มีการเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และได้เปิดให้ยื่นเอกสารสมัครรับเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสามารถยื่นเอกสารสมัครรับเลือกผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป […]