การประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, ร่างประกาศการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, ร่างประกาศแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน/รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธาน/รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง/ค่าป่วยการ, การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1, 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

การประชุมหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเข้าหมูเถื่อนและสินค้าปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเข้าหมูเถื่อนและสินค้าปศุสัตว์อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน โดยการรับฟังปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการนำเข้าหมูเถื่อนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร, นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ, นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง, นางปรียากร ศังขวณิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, นายสุรินทร สุนทรสนาน ผู้อำนวยการสำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, นางสาวจารุมน วนิชสุสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าระหว่างประเทศ, นายฐิติพงศ์ คำผุย นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร, พันตำรวจตรีณัฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นางปุญชิดา  ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม […]

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระเพื่อพิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาร่างตัวชี้วัดของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ  

การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสถานที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567 เรื่องเพื่อทราบ เรื่องความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องการกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข่าว : ศดิศ […]

พิธีรับมอบบัตรประจำตัว ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 61 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี มีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา และได้รับเกียรติจากพลตรีณัฐเดช จันทรางศุ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพภาค 1 กองทัพบก พันเอกหญิงสุนิภา แจ้งเจนวิทย์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงกลาโหม นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ […]

การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาปฏิทินการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ การทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา ภาพ […]

การประชุมหารือแนวทางการขยายผลเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมหารือแนวทางการขยายผลเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) โดยมี นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) นำโดย นางสาวนิศากร ยิ่งขจร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจัดการน้ำชุมชน และคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) นำโดย ดร.ศิริกุล หุตะเสวี หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มจังหวัดนำร่องขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขยายผลเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน ในปีงบประมาณ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ตรวจการประจำภาค พร้อมด้วยพันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ นายวสุ ยิ้มยืนยง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล และนายทรงพล ตรุงคราวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน พระราชวังดุสิต โดยมี พลเรือเอกคณีพล สงเจริญ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะได้ไปดำเนินการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อย่างสมพระเกียรติ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ขอรับการสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ พร้อมทั้งจัดการอบรมในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ให้แก่ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่อไป ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษาภาพ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เจรจาส่งเสริมความร่วมมือภาคการเกษตรในด้านต่างๆ กับคณะผู้แทนมณฑลเหยล่งเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆ อาทิ ผลไม้ไทย สมุนไพรไทย การเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตรไทย เช่น การเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีน การนำเสนอสินค้าเกษตรไทยที่มีความพร้อมในการส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของทั้งสองฝ่าย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอยุธยา นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม นายเรือง ศรีนาราง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา และผู้แทนจากกรมประมง […]

เวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลักดันข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมย์ของกฎหมาย”   ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยในพิธีเปิดมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เขต 2 เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ และนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู เป็นผู้กล่าวรายงาน การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ณ สำนักสงฆ์วังสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบในหลักการพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) กลุ่มที่ 4 […]

การอบรมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน เรื่อง “การจัดทำข้อมูลสมดุลน้ำระดับตำบล”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน เรื่อง “การจัดทำข้อมูลสมดุลน้ำระดับตำบล” พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค และนายวสุ ยิ้มยืนยง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ จัดโดย คณะอนุกรรมการคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรม และบริการข้อมูล (Open Data) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมโดยนายบุญโจม บุญมาก หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมการอบรมในวันนี้ เป็นการดำเนินการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และได้รับเกียรติวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยนายศุภชัย ชูเสน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายณัฐบดินทร์ พงษ์สุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด มีข้อมูลสมดุลน้ำ ข้อมูลมีเอกภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  เพื่อมีข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้น้ำของเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า […]

1 2