การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระเพื่อพิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาร่างตัวชี้วัดของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ