การประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินของ สกช. ปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 อยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมการปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าประชุมร่วมกับสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นำโดยนายธีรพล พิริยคุณธร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1 นางสาววิภาวดี เสียมไหม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังสรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแจ้งข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ อาทิ การควบคุมด้านการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมด้านสินทรัพย์ การบันทึกบัญชี การรับรู้รายการสินทรัพย์รับบริจาค การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นต้น เพื่อให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้นำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ