สกช.ประชุมหารือกับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 202/S2 ชั้น 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์ประสานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในกรณีต่างๆ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) กับ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานและเพื่อให้ได้รายละเอียดแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิษณุ หาญนัทธี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย นายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สฝผช. นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝผช. นางสาวมัลลิกา มันตเสถียร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สฝผช. นางฐปชนก พรหมภิบาล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สฝผช. และนางสาวกรจิตร สีหาบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สฝผช. ด้านสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ต.ท.อิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร นางสาวณชารดา เด็นเพชรหนัง หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและวินัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา

ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา

อำนวยการข่าว : ศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ